Keretszerződés

Mely létrejött Inspirion Hungaria Kft. (bejegyezte a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 13-09-109949 cégjegyzékszámon, bankszámlaszáma: 10918001-00000005-68310005, adószáma: 13817480-2-13,) 2040 Budaörs, Gyár u.2.szám alatti szállító(továbbiakban: Szállító)

és  …………………………………………(bejegyezte a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság …………… cégjegyzékszámon, bankszámlaszáma: …………………………………, adószáma: ………………………………képv.:  ……………………………), ……………………………………… szám alatti megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

Között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint.

1. Felek megállapodnak, hogy megrendelésként Eseti Szállítási Szerződést kötnek (továbbiakban: Specifikáció), melynek alapján jelen Keretszerződés feltételei szerint Szállító a Specifikációban megjelölt és katalógusában, vagy egy kínálatában szereplő termékeket szállítja a megrendelőnek.

2. Felek megállapodnak, hogy a Specifikációban rendelkeznek az áru fajtája, mennyisége, a szállítási határidő és az áru vételára tekintetében. A Specifikációt a Megrendelő levélben, e-mailben vagy faxon jogosult átadni, ill. rövid úton telefonon annak tartalmát közölni, melyet a Szállító a közlés alapján saját számítógépes nyilvántartásában rögzít. A felek rövid úton állapodnak meg a teljesítési határidőről. A szállítói visszaigazolás történhet külön iratban vagy szállítólevél, ill. számla átadásával.

3. Teljesítés ideje az a nap, amikor a Szállító a teljesítés helyén a Megrendelőnek az árut átadja.

4. Felek teljesítés helyenként Szállító bevezetőben meghatározott székhelyét jelölik meg, ahonnan a Megrendelő saját költségén szállítja el a Specifikációban megjelölt árut. A Szállító az árut szállítólevéllel, vagy tételes számlával adja át.

5. Felek az áru minőségét a Szállító bemutatótermében kiállított mintával határozzák meg. Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő jogosult az áru átvételét megtagadni, amennyiben a szállításra kerülő termék a mintától jelentősen eltér.

6. Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő a szállított áru mennyiségi átvételére lose áru esetében a Szállító jelenlétében tételes darabszámlálással köteles, míg egységcsomag esetén a csomagok legalább 10%-nak tételes darabszámával történik, azzal hogy a Megrendelő minden esetben jogosult a teljes mennyiség tételes darabszámlálására.

7. Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő a minőségi átvételt a szavatossági időn belül köteles a Szállítót arról tájékoztatni. Felek a minőségi hibát közös jegyzőkönyvben rögzítik. A Megrendelő minőségi hiba érvényesítésére csak addig jogosult, amíg a termékeket nem emblémázta. Emblémázás után minőségi kifogást nem terjeszthet elő.

8. Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő Szállító számláját vagy az áru átvételével egyidejűleg készpénzben egyenlíti ki, mely esetben megilleti a Szállító által megállapított kedvezmény, vagy annak kézhezvételétől számított 8 napon belül átutalással egyenlíti ki, kivéve, ha a Szállítói számlán más teljesítési határidő szerepel, mely esetben a számlán szereplő határidő az irányadó. Szállító számláját csak az áru átvételét követően, vagy azzal egy időben nyújthatja be a Megrendelőnek. Fizetési késedelem esetén a Megrendelő késedelmi kamatként 12% késedelmi kamatot köteles megfizetni.

9. Felek megállapodnak, hogy a Szállító által szállított áru mindaddig a Szállító tulajdonában marad, amíg ellenértékét a Megrendelő meg nem fizeti. Ennek alapján Megrendelő tudomásul veszi, hogy a tulajdonjogból fakadó jogok mindaddig nem illetik meg, míg az áru ellenértékét meg nem fizette.

10. Felek megállapodnak, hogy mivel Megrendelő Szállító viszonteladókat megillető kedvezményben a Szállítóval kötött külön megállapodás szerint részesülhet. Az esetben, ha a Szállítói számla a külön megállapodás szerinti kedvezményt nem tartalmazza, Megrendelő ezzel kapcsolatos kifogását a számla átvételekor köteles bejelenteni, melynek elmaradása esetében az adott szállítmány esetében a kedvezménytől elesik és az átvett számla összegét, tartozik megfizetni.

11. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés módosítása és/vagy kiegészítése kizárólag írásban, felek által kölcsönösen aláírt iratban történhet.

12. A Megrendelő megrendelését köteles faxon, vagy e-mailben írásban eljuttatni a Szállítóhoz. Amennyiben a Megrendelő az írásban történt megrendelést lemondja, a Megrendelő köteles az áru értékének a 20 %-t a Szállító felé kifizetni.

13. Felek jelen szerződést határozatlan időre kötik, melyre tekintettel feleket rendes felmondási jog illeti meg. A rendes felmondás 30 nap, felmondási idővel kizárólag tárgyhó végére és írásban, de indoklás nélkül gyakorolható.

14. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírás az irányadó.

15. Felek jelen szerződésből származó esetleges jogvitájukra, értékhatár függvényében a BKKB, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

 

Felek a szerződést elolvasás után, mint akaratukkal mindenben egyezőt helybenhagyólag aláírják.

 

Budaörs,

 

……………………………                                                      …………………………………………

     Megrendelő                                                                               Szállító

 

 A nyomtatható keretszerződés letöltéséhez KATTINTSON IDE !